PJ Escort Girl | Meng Qi Qi | Pretty Taiwan Escort Girl

Name 姓名 ♥ Meng Qi Qi 孟琪琪
Age 年龄 ♥ 24 yo 岁
Height 身高 ♥ 165 cm 公分
Weight 体重 ♥ 49 kg 公斤
Body 三围 ♥ 36 C 24 35
Race 国籍 ♥ Taiwan 台湾
Price l 价格 ll ♥ RM 340.00 / 1Shot 45Minit
Price ll 价格 ll ♥ RM 680.00 / 2Shot 90Minit
Service 服务 ♥ B2B, ​BBBJ, FJ ​​,波推,全身漫游,口交
OutCall & Overnight Available ♥ 外送,过夜服务